• Chim Công Xanh
  • Vịt Uyên Ương
  • Chim Trĩ
  • Ngỗng Trời
  • Chim Công Trắng

Góc thư dãn

Động tác rung đuôi của con công tạo ra âm thanh có tần số nằm ngoài ngưỡng nghe của con…

Bảo tồn

Trong thời gian gần đây người ta đã xác định tương đối chính xác về những đối tượng trong véc-tơ…